Aprašai

PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS ELEKTRONINIŲ DIENYNŲ TVARKYMO NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos
direktoriaus 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-359

PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS 5–IV KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA

PATVIRTINTA
gimnazijos direktoriaus
2019 gruodžio 05 d. įsakymu Nr. V-358

MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKYMO APSKAITOS BEI MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus
2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-288

MOKYTOJŲ BUDĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus
2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-287

DALYKŲ PROGRAMŲ SKIRTUMŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus
2019-04-02 įsakymu Nr. V-96

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 213

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 213

PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM NEIGIAMUS ĮVERTINIMUS TRIMESTRE / PUSMETYJE, TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos
Direktoriaus 2017-01-05 įsakymu Nr. V-5

TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-201

BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ ŠEIMOMIS PROGRAMA

PATVIRTINTA
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-201

BENDRADARBIAVIMO SU PAGALBOS VAIKUI INSTITUCIJOMIS TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-201

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos
Direktoriaus 2014-01-24 įsakymu Nr. V-22