Sveikatos priežiūra

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS

VITA LENGVINIENĖ
Tel. 8 655 40 824
El. paštas v.lengviniene@visuomenessveikata.lt
 

LIGITA ZAICOVIENĖ
Tel. 8 690 30 602
El. paštas l.zaicoviene@visuomenessveikata.lt

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina sveikatos priežiūrą mokykloje.

Pagrindinės funkcijos:

sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;

informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, diskusijose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei;

mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;

pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir analizavimas;

mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei veikos mitybos įgūdžių formavimą;

mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;

pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;

dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės komisijoje;

pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.