Skyriaus paslaugos

Specialiojo ugdymo skyriuje daug dėmesio yra skiriama mokinių parengimui savarankiškam gyvenimui, jų integravimui į visuomenę.

Pamokų metu ir po pamokų pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistai: specialiojo ugdymo skyriaus logopedė, gimnazijos psichologė, gimnazijos socialinė pedagogė. Mokinius moko ir ugdo 12 specialiojo ugdymo skyriaus mokytojų bei popietinio ugdymo auklėtojų, specialiąją pagalbą teikia 3 mokytojo padėjėjos. Vidutinių, sunkių ir labai sunkių judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams organizuojamos gydomosios kūno kultūros mokytojo pamokos. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo, prevencinius renginius organizuoja gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Mokiniai ugdomi jungtinėse klasėse:

 • Specialioji klasė didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
 • Lavinamoji-specialioji klasė didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
 • Lavinamoji ir socialinių įgūdžių ugdymo klasė didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kompleksinę negalią turintiems vaikams.

Vadovaujantis gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis ir tėvų prašymais, mokiniai gali būti ugdomi namuose.

Pedagogų kvalifikacinė kategorija:

 • 1 specialioji pedagogė metodininkė,
 • 9 vyresnieji specialieji pedagogai;
 • 1 specialusis pedagogas;
 • 1 vyresnioji mokytoja.

Mokytojai ir auklėtojai – aktyvūs pedagoginės bei metodinės patirties skleidėjai: rengia metodines priemones, rašo straipsnius, organizuoja bei dalyvauja įvairiuose seminaruose ir kursuose, rengia projektus, vadovauja studentų praktikoms.

Mokytojai:

Įvertina vaikų pažinimo, mokymosi pasiekimų, socialinių kompetencijų lygį, atsižvelgdami į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius bei asmenybės raidos ypatumus rengia individualizuotas programas, padeda įveikti mokinių ugdymosi, elgesio ir emocijų sutrikimų sunkumus, pritaiko individualizuotus ugdymo būdus, metodus, kitų specialistų rekomendacijas, koreguoja kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus.

Logopedas:

Įvertina kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos lygį, koreguoja sutrikimus, teikia rekomendacijas specialistams ir tėvams dėl vaikų kalbos ugdymo ir sutrikimų įveikimo. Logopedo pagalba teikiama visiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Su lavinamųjų klasių mokiniais dirbama individualiai. Pratybų tikslas – atsižvelgiant į specialiuosius mokinio ugdymosi poreikius, kalbinę, kultūrinę ir socialinę patirtį, padėti maksimaliai išsiskleisti vaiko galimybėms ir sudaryti jam tinkamas sąlygas komunikuoti verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis, pagal galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime. Specialiųjų klasių mokinių logopedinių pratybų tikslas – atsižvelgiant į mokinių kalbinius gebėjimus, padėti jiems įveikti ar kompensuoti neišplėtotos kalbos trūkumus bei padidinti ugdymosi veiksmingumą. Pratybų metu visada remiamasi mokinių patyrimu, įgytu kitose veiklose, pamokose, kasdieniniame gyvenime.

Gydomojo fizinio ugdymo mokytoja:

Specialiomis pratybomis  koreguoja, atkuria ugdytinių bendruosius judesius, moko specialistus ir tėvus judesių formavimo pratimų, konsultuoja kompensacinės technikos pritaikymo klausimais.

Sveikatos priežiūros specialistė:

Užtikrina sveikatos priežiūros kokybę, ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius, teikia pirmąją pagalbą, organizuoja sveikatos saugojimo ir stiprinimo, žalingų įpročių bei užkrečiamųjų ligų prevencinius renginius.

Socialinis pedagogas:

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Atstovauja vaikų teisėms ir gina jas mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Kartu su klasių vadovais, kitais mokytojais rūpinasi vaikų socialinių, gyvenimiškųjų įgūdžių ugdymu.

Psichologas:

Teikia individualias konsultacijas.

Mokytojo padėjėjai:

Padeda mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo, auklėtojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, pasirūpinti asmens higiena, orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), specialiojo ugdymo skyriuje ir už jo ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo ugdymo, renginių ir išvykų metu. Padeda maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis. Mokytojo padėjėjai turintiems ribotas mobilumo galimybes mokiniams padeda išlipti iš transporto priemonės, atvykus į specialiojo ugdymo skyrių, ir įlipti į transporto priemonę, išvykstant iš specialiojo ugdymo skyriaus. Lydi mokinius, važiuojančius mokyklos transportu į specialiojo ugdymo skyrių ir į namus.

Fizinė ir psichosocialinė aplinka:

 • Priemonėmis aprūpinti švietimo pagalbos specialistų kabinetai;
 • Įrengtas logopedo kabinetas;
 • Įrengta gydomojo fizinio ugdymo mokytojo klasė:
 • Laisvalaikio erdvės – vaikų užimtumui užtikrinti;
 • Fizinės aplinkos pritaikymas mokiniams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų (įvažiavimai į pastatą, vežimėliai, vaikštynės, keltuvas, lovos).

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

Sudaromos sąlygos individualiems vaikų gebėjimams ir polinkiams tenkinti įvairaus profilio neformaliojo švietimo užsiėmimuose: sporto, muzikos, saviraiškos, informacinių technologijų, dailės bei meninės veiklos. Neformalaus švietimo programos mokiniams laisvai pasirenkamos bei orientuotos į individualybės saviraišką ir tęstinį mokomųjų dalykų mokymą, specialiojo ugdymo skyriaus galimybes ir tėvų bei mokinių pageidavimus. Mokiniai turi galimybę dalyvauti miesto ir šalies organizuojamuose parodose, meninių kolektyvų pasirodymuose, konkursuose, sportinėse varžybose. Organizuojama 5 būrelių veikla:

Dailės būrelis „Jaunieji dailininkai“. Būrelį lanko įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikai. Jaunųjų dailininkų darbai puošia mokyklos aplinką, organizuojamos mokinių kūrybinių darbų parodos.

„Sportiniai žaidimai“. Dalyvaujame renginiuose: Klaipėdos r. bendrojo ugdymo mokyklų rudens ir pavasario kroso bėgimo, klasikinio smiginio varžybose. Solidarumo bėgime „Gelbėkim vaikus“.

Saviraiškos būrelis „Jaunieji talentai“. Užsiėmimų metu mokomasi raiškiai deklamuoti, skaityti, pajusti muzikos bei šokio grožį, aktorystės meno. Įvairinamas mokinių laisvalaikis, plečiamas akiratis, mokomasi bendradarbiauti. Dalyvaujama mokyklos renginiuose.

Muzikos studija „Dainorėliai“.

Informacinių technologijų būrelis „Baitas“.

 

POPAMOKINIS UGDYMAS

Sukomplektuotos trys popietinio  ugdymo grupės. Grupių auklėtojai ugdo mokinius planuodami ir organizuodami turiningą mokinių laisvalaikį, ugdydami mokinių bendruosius gebėjimus, socialinius įgūdžius, ruošdami mokinius gyvenimui, didelį dėmesį skirdami higieninių įgūdžių ugdymui. Kad išmoktų pasirūpinti savo gyvenamąja  aplinka, ją prižiūrėti, mokiniai kartu su grupės auklėtojais atlieka įvairias veiklas: tvarko aplinką, sodina gėles, mokosi tvarkytis savo daiktus ir kt. Auklėtojai organizuoja įvairius renginius, popietes, sporto varžybas. Daug dėmesio skiriama profesiniam veiklinimui, bendradarbiaujame su kitomis mokyklomis, dalinamės patirtimi. Mokiniai vyksta į įstaigas susipažinti su įvairiomis profesijomis. Mokykloje įrengti žaidimų kambariai, gydomojo  fizinio ugdymo klasė. Sporto salėje daug sportinių priemonių, stalo tenisas, smiginis. Mokykloje mokiniai neturi kada nuobodžiauti. 

Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų mokykloje.