Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė  Kristina Gumauskienė

  1. Bendradarbiaudama su kitais pagalbos mokiniui specialistais, mokytojais ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP), tėvais (globėjais, rūpintojais) padeda įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus gimnazijos bendruomenėje.
  2. Atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato žinių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
  3. Teikia individualią specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių, turinčių SUP, grupei.
  4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems SUP, mokomąją medžiagą, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas.
  5. Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe.
  6. Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja ugdymo klausimais mokinių, turinčių SUP, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese.