Tikslai ir uždaviniai

TIKSLAS 2020 – 2021 M.M.

Teikti mokinių poreikius tenkinančią ugdymo ir ugdymosi pagalbą.

PRIORITETAI:

GIMNAZIJA – BESIMOKANTI ORGANIZACIJA.
UGDYMOSI APLINKA.
BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS.

UŽDAVINIAI:

 1. Sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo instrumentus įgalinančius mokinius mokytis.
  Patyriminė, STEAM veikla, taip pat  po šiuo uždaviniu galvosime apie bendrą individualios pažangos vertinimo įrankį kiekvienoje metodinėje grupėje, orientuotą į bendrųjų kompetencijų ugdymą.
 2. Organizuoti ugdymo veiklas, orientuotas į mokinio kompetencijas: socialines – emocines, mokėjimo mokytis, karjeros planavimo.
  Po šiuo uždaviniu – SEU kompetencijų ugdymas kiekvieno dalyko pamokoje – nuo savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo iki atsakingų sprendimų priėmimo ir gerų tarpusavio santykių.
  Mokymosi įgūdžiai ir gebėjimas suvokti naujoves per mąstymo žemėlapių taikymą visų dalykų pamokose.
  Gyvenimo ir karjeros įgūdžiai dalyko pamokose – lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti, iniciatyvumas ir gebėjimas atrasti savo kryptį, socialiniai ir tarpkultūriniai įgūdžiai, lyderystė ir atsakomybė.
 3. Skatinti tėvų įsitraukimą į nuoseklų pažangos stebėjimą.
  Nuoseklus tėvų supažindinimas su mokymosi pasiekimais. Konsultacijos tėvams ir vaikams.