Tikslai ir uždaviniai

TIKSLAS 2021–2022 M.M.

Teikti mokinių poreikius tenkinančią ugdymo ir ugdymosi pagalbą.

PRIORITETAI:

GIMNAZIJA – BESIMOKANTI ORGANIZACIJA.
UGDYMOSI APLINKA.
BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS.

UŽDAVINIAI:

 1. Sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo instrumentus, įgalinančius mokinius mokytis.
  Patirtinė, STEAM veikla,  individualios pažangos vertinimo įrankiai dalyko pamokoje,  vertinimas, orientuotas į bendrųjų kompetencijų ugdymą laiku.
 2. Organizuoti ugdymo veiklas, orientuotas į mokinio kompetencijas: socialines – emocines, mokėjimo mokytis, karjeros planavimo.
  SEU kompetencijų ugdymas kiekvieno dalyko pamokoje – nuo savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo iki atsakingų sprendimų priėmimo ir gerų tarpusavio santykių.
  Mokymosi įgūdžiai ir gebėjimas suvokti naujoves per mąstymo žemėlapių taikymą visų dalykų pamokose.
  Gyvenimo ir karjeros įgūdžiai dalyko pamokose – lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti, iniciatyvumas ir gebėjimas atrasti savo kryptį, socialiniai ir tarpkultūriniai įgūdžiai, lyderystė ir atsakomybė.
 3. Skatinti tėvų įsitraukimą į nuoseklų pažangos stebėjimą.
  Nuoseklus tėvų supažindinimas su mokymosi pasiekimais. Konsultacijos tėvams ir vaikams.