Tikslai ir uždaviniai

2023 METŲ TIKSLAS: Kurti kokybiškas ir prieinamas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimams gerinti gimnazijoje.

Uždaviniai:

1. Sustiprinti mokyklos bendruomenės (mokinių, mokytojų, administracijos, mokinių tėvų) ryšius, veikiant kartu dėl kiekvieno mokinio asmeninės sėkmės.

2. Stiprinti į STEAM ugdymą orientuotų mokomųjų dalykų turinį bei sukurti šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką.

3. Didinti asmenybės augimą bei mokymo(si) pažangą per kūrybines inovacijas, gyvenimo įgūdžių formavimą pagrįsta socialiniu ir emociniu ugdymu.

4. Didinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo / užtikrinimo galimybes per mokyklos bendruomenės praktinius gebėjimus ir švietimo pagalbos stiprinimą.