VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje, išklausyti kiekvieną vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus.
                                       Asta Asta

Ką veikia vaiko gerovės komisija ir jos nariai  Gimnazijoje:

  • Rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu;

  • Rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;

  • Nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;

  • Padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;

  • Analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;

  • Atsitikus netikėtam, skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams;

  •  Organizuoja socialinio emocinio ugdymo programų prieinamumą kiekvienam mokiniui ir analizuoja šių programų poveikį, bei dalinasi patirtimi;

  • Pataria mokyklos vadovui, kaip geriau  organizuoti socialinę paramą – mokinių maitinimą, aprūpinimą mokinio reikmenimis, mokinių vežimą į mokyklą ir iš jos;

Vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymus ir rekomendacijas tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų nuoseklios pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo priemonių. Jei būtina, siūlo tėvams , kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos.

Komisijos pirmininkas Loreta Kaltauskienė, direktoraius pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė Eglė Jociuvienė, istorijos ir etikos mokytoja, klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė
NARIAI  
Direktorius Antanas Alčauskis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Robertas Gricenko
Specialioji pedagogė Jūratė Klizaitė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vita Lengvinienė
Socialinė pedagogė Laura Velkaitė – Rameikė
Logopedas Vidas Mišeikis
Psichologė Patricija Smailienė
Pradinių klasių mokytoja Dalia Rupčiauskienė

Į komisijos sudėtį taip pat gali būti įtraukiami mokinių tėvai ar globėjai, vietos bendruomenės atstovai, kiti asmenys besirūpinantys vaiko gerove – Socialinio ir emocinio ugdymo projektų vadovai Lietuvoje.

 

ADRESAS: Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAI: 846454149
EL. PAŠTAS: i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com