SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

darbo grafikai
Paskelbta:2018-09-25

 

Specialioji pedagogė
JŪRATĖ KLIZAITĖ
El. paštas: klizaite@zebra.lt

Veiklos tikslas – užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo(si) veiksmingumą.

Veiklos uždaviniai:
• Identifikuoti mokinių mokymosi sunkumų pobūdį, žinių, mokėjimų, įgūdžių lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
• Lavinti sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį, individualiuosius poreikius.
• Teikti individualią pagalbą mokiniui įsisavinant mokymo(si) turinį.
• Teikti mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultacijas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos tenkinimo klausimais.
• Dalyvauti gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauti su mokyklos ir PPT pagalbos mokiniui specialistais.
• Kaupti duomenis, vertinti ir analizuoti ugdymo procesą, jo rezultatus, numatyti pagalbos kelius.

 

Eil.

Nr.

Veiklos kryptys

 

Veiklos turinys

Data

1.

Darbas su mokiniais

1.Vesti individualias, pogrupines ir grupines pratybas.

2. Padėti įsisavinti nesuprantamą mokymo(si) turinį ir lavinti sutrikusias funkcijas.

3. Atlikti mokinių pradinį ir pakartotinį vertinimą.

4. Stebėti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, veiklą pamokose.

5. Konsultuoti mokinius, kaip veiksmingiau mokytis (taikyti racionalias mokymo strategijas ir būdus).

Visus mokslos metus

 

 

 

 

 

2.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokytojais

1.Konsultuoti mokytojus rengiant pritaikytas ir individualizuotas  programas.

2.Teikti metodinę pagalbą mokytojams.

3. Konsultuoti mokytojus dėl alternatyvių ugdymo būdų taikymo, mokymo priemonių parinkimo.

4. Supažindinti su specialiojo ugdymo naujovėmis.

Visus mokslos metus

 

3.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais)

1.Informuoti tėvus apie vaiko ugdymosi sunkumus.

2.Konsultuoti tėvus, kaip padėti vaikui namuose.

3. Konsultuoti bei aptarti vaiko mokymosi pasiekimus.

4. Informuoti tėvus apie institucijas ir specialistus, teikiančius specialiąją pagalbą .

Visus mokslo metus

 

 

4.

Dalyvavimas vaiko gerovės komisijoje

1.Dalyvauti vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

2. Aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimus.

3. Spręsti su specialiuoju ugdymu iškilusius klausimus.

Visus mokslo metus

 

5.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais mokykloje dirbančiais švietimo pagalbos mokiniui specialistais (logopedu, psichologu, socialiniu pedagogu)

1.Bendradarbiauti su kitais mokykloje dirbančiais švietimo pagalbos mokiniui specialistais nustatant mokinio ugdymosi  sunkumų priežastis ir rengiant mokinio gebėjimų įvertinimą PPT.

Visus mokslo metus

 

6.

Darbas su dokumentais

1.Vesti specialiojo pedagogo dienyną.

2. Pildyti registracijos žurnalą.

3. Pildyti pažymas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio įvertinimo

4. Mokslo metų pabaigoje pateikti savo darbo ataskaitą.

Visus mokslo metus

 

7.

Kelti kvalifikaciją

1.Esant galimybei dalyvauti seminaruose, mokymuose.

2. Domėtis naujausiais  dokumentais, reglamentuojančiais specialųjį ugdymą.

3. Domėtis specialiosios pedagogikos naujais leidiniais.

Esant galimybei


ADRESAS: Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAI: 846454149
EL. PAŠTAS: i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com