BIBLIOTEKA-SKAITYKLA

Bibliotekos ir skaityklos darbo laikas: 8.00- 16.30
Bibliotekos ir skaityklos darbuotojos
Asta                                            Dalia
ASTA JANUŠKIENĖ                                       DALIA LUKAUSKIENĖ
El. paštas: januskieneasta@gmail.com                 El. paštas: daluk123@gmail.com
BENDROSIOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA IR SKAITYKLA TAISYKLĖS

Biblioteka teikia informacines paslaugas, užtikrina prieigą prie informacinių resursų ir kaupia dokumentų fondą, padedantį įgyvendinti ugdymo(si) tikslus. Biblioteką sudaro abonementas ir skaitykla. Bendrame jų dokumentų fonde yra apie 18000 egzempliorių grožinės, metodinės, informacinės bei kitokios literatūros ir kompiuterinių mokymo priemonių. Skaitytojai turi teisę naudotis visais bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis. Darbą bibliotekoje ir skaitykloje reglamentuoja bendrosios naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklės. Skaitykloje galima ruošti pamokas, projektus, leisti laisvalaikį, susipažinti su teminėmis parodomis ir lankyti įvairius renginius.
BENDROSIOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA IR SKAITYKLA TAISYKLĖS pdf

Bibliotekos ir skaityklos metinis veiklos planas 2017-2018 m.m. pdf

 

ADRESAS: Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAI: 846454149
EL. PAŠTAS: i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com