TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas
Socialiai ir emocionaliai brandžios, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymas saugioje ir sveikoje aplinkoje. 
Prioritetas
1. Bendrųjų, socialinių, emocinių, pažinimo kompetencijų stiprinimas.
2. Gabių vaikų atpažinimas ir gebėjimų vystymas, dėmesys kiekvienam mokiniui.  
Uždaviniai
1. Vykdyti nuoseklius Socialinio emocinio ugdymo užsiėmimus, stiprinant mokytojų kompetencijas taikyti klasėje SEU grįstą mokymo strategiją.
2. Sukurti individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą, skatinančią individualią pažangą.
3. Organizuoti tėvų švietimą, įtraukiant į Gimnazijos gyvenimą.
4. Kurti saugią ir sveiką mokymosi ir mokymo aplinką.  
ADRESAS: Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
TELEFONAI: 846454149
EL. PAŠTAS: i.simonaitytes.gimnazija@gmail.com